ویژه‌ها

شدت دانش در اقتصاد مقاومتی

شدت دانش[۱] به‌کار رفته در فناوری‌ها و ساختارهای سازمانی مختلف و همچنین درجۀ دانش‌بنیانی فرایندهای تولیدی و خدماتی، در قرن بیست‌ویکم به‌شدت مورد توجه متخصصین اقتصادی و مدیریت دانش قرار گرفته است. این اصطلاح در بیانی دیگر نشان‌دهندۀ چگالی دانشی است که برای تولید یک محصول به‌کار گرفته می‌شود. مطابق با یافته‌های پژوهش حاضر، شدت […]

ادامه »

شدت دانش در اقتصاد مقاومتی

شدت دانش[۱] به‌کار رفته در فناوری‌ها و ساختارهای سازمانی مختلف و همچنین درجۀ دانش‌بنیانی فرایندهای تولیدی و خدماتی، در قرن بیست‌ویکم به‌شدت مورد توجه متخصصین اقتصادی و مدیریت دانش قرار گرفته است. این اصطلاح در بیانی دیگر نشان‌دهندۀ چگالی دانشی است که برای تولید یک محصول به‌کار گرفته می‌شود. مطابق با یافته‌های پژوهش حاضر، شدت […]

اصول حاکم بر ساخت شناختی الگوی پیشرفت

معمول چنین است که جستجوی پیرامون چندوچون پیشرفت را، از سنخ نظریه پردازی درعلوم مختلف بدانند و از اینرو، تا نظریه­های علمی به­هم نپیوندند و شالوده یک دستگاه علمی منسجم را فراهم نکنند، بحث از پیشرفت را باطل انگارند. نظری بسیارمحترم،اما ناکافی! کنجکاوی پیرامون مفهوم و مصادیق پیشرفت می­تواند پیش از به وجود آمدن مجموعه­ای […]

ظهور مصرف گرایی مدرن

مدلسازي رفتاري در اقتصاد نئوكلاسيك و سرمايه‌داري و يا به بيان ديگر اقتصاد متعارف، ريشه در فلسفه‌ي مكتب «اصالت لذت[1]» يا «انتفاع‌طلبي[2]» دارد. اصالت لذت از دوره يونان باستان تا به امروز به صور گوناگوني نظير«اصالتِ لذت فردي» توسط اريستيپوس[3]، «اصالت لذت فردي محدود» توسط اپيكور[4]، «اصالت لذت در منافع عمومي» توسط جرمي بنتام و […]